www.sadebenizpalnitel.com
Начало | Професионален опит | Продажби | Дейност и процедури | Тарифa | Контакти | Връзки
     
 
 
Начало
Професионален опит
Продажби
Дейност и процедури
Тарифa
Контакти
Връзки
Администрация

Продажби

На основание чл.376 от ГПК, в кантората ми от от 13.09.2007 г. до 13.10.2007 г. - 17,00 часа включително  ще се проведе публична продажба на следния недвижим имот :

 

1/2 (една втора) от дворно урегулирано място, цялото от 815 кв. м,

  • находящо се в с. Рударци, общ. Перник,

  • съставляващо УПИ І-595, кв.94,

  • при граници : изток - УПИ ІІ-592, запад - улица с О.Т. 602-219, север- улица с О.Т. 602-601 и от юг - УПИ ХХХVІ-598

заедно с втори етаж от построената в него двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 72 кв. м., състояща се от сутерен , два етажа и тавански етаж .

 


Цената, от която започва проданта е 46 783 лв. /четиредесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три лв/.

 

 

Имотът е възбранен в полза на взискателя по делото .

 

 

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората ми всеки присъствен ден и час, за да преглеждат книжата. Желаещите да оглеждат имота, могат да направят това всеки ден от 17,00 часа до 19,00 часа.

 

 

Задатък за участие в публичната продан - 10 % от посочената горе оценка, съгласно чл. 378, ал. 2 от ГПК, както и такса в размер 20 лв се внасят предварително по сметка на ЧСИ – Соня Димитрова с рег. №752 при банка Банка ДСК

IBAN:  BG 96 STSA 93000012162356  ;  BIC: STSABGSF

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с вносната бележка за внесения задатък в запечатан плик.

 

Наддавателните предложения се подават в в кантората на частен съдебен изпълнител Соня Димитрова, находяща се в гр. Перник, ул. "Кракра" №47, вх.А, ап.11 през времетраенето на публичната продан, което се отразява във входящия регистър.

 

Направените предложения под оценката са недействителни .


 
     
Начало | Професионален опит | Продажби | Дейност и процедури | Тарифa | Контакти | Връзки
Дизайн и поддръжка : www.vsi4ko.net и www.sadebenizpalnitel.com    © 2006. Всички права запазени .
Обратно към върха на страницата